بی شک " آغوش یک شهریوری" هشتمین عجایب دنیاست ،

واردش که میشوی دنیا بی معنا میشود...