هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود !!!
پــــــــس خواهم زد
تنــــــــــها تمنای دستان تـــــــــــو را دارم,