به نبودنش عـــادت میکنی..
ولـــی..
دلت بودنـــــش رو میخـــواد..