نیا باران.
زمین جای قشنگی نیست
من از اهل زمینم ، خوب می دانم که
گل با اینکه در عقد زنبور است
ولی پروانه را هم دوست می دارد..