دستهایـم بـه آرزوهایـم نرسیـد ،

آنـها بسیــار دورنـد ،

امـا درخـت سبـز صبــرم مــی گوید :

امیــدی هـست ،

دعایــی هـست ،

خدایــی هـست .. .