منو دیگه نمیخوای، اینو همه میدونن .... اینقدر نیار بهونه ، بس کن مگه من دیوونم ... بچه که نیستم دیگه ، چشات به من دروغ نمیگه ... هر چی که بود تموم شد میدونم رفتی با یکی دیگه .... هر چی که بود تموم شد ، زندگیمم حروم شد ! یادت میاد میگفتی: دوست دارم دیوونه ، همه چیمی تو دنیا ، هرچی بگی همونه....
بگو چی شد اون حرفا؟ اون وعده و وعیدا؟!