وقتی خاطره های آدم زیاد میشه

دیوار اتاقشون پر عکس میشه اما همیشه
دلت واسه اونی تنگ میشه که ...

نمیتونی عکسشو به دیوار بزنی...