صدایت می کردم

این جانی که میگفتی

جانم را می گرفت ...
کاش نمیزدی این حرفها رو

دل من جنبه نداشت

موقعی که نیستی دارد دمار از روزگارم در می آورد ...