امروز
خاطراتت را سوزاندم اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد, دلتنگت شدم..