به نام خدا... به نام عشق....

خدایا کسی رو دلتنگ نکن،

تنها باشه عیبی نداره ، ولی دلتنگیه کسی رو نکشه.....