هر که با احساس باشد عاقبت خواهد شکست این جواب سادگیست..!

=========================================

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااا گریه