میگیره دلم وقتی ازم دوری
نذار تنها بمونم اینجوری....