این روزها پوستم کمی نازکتر شده ....
این روزها طاقتم کمی بی حوصله تر شده....
این روزها انتظارم کمی بی صبرتر شده....
این روزها شبهایم کمی بی ماه تر شده ....
این روزها وجودم پر از تَرک شده....
تلنگر نزن ....
می شکنم....