نه کسی منتظر است...

نه کسی چشم به راه...
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه...

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...