کنار دریا ؛
عاشق باشی
عاشق تر می شوی
و اگر دیوانه...
دیوانه تر
این خاصیت دریاست ؛
به همه چیز..
وسعتی از جنون می بخشد