عاشق شدن چیز ساده ایست ….

آنقدر که همه ی انسانها

توان تجربه کردن اون رو دارند !


مهم عاشــــــــق ماندن است ؛

بی انتــــــــــها بی زوال

تا ابــــــد ... بی منـــــت …