این را برای کسی مینویسم که روزی دوستم داشت
به حرفهام به عشقم به احساسم احترام میذاشت
و با آن نگاهها و حرفها مرا تنها گذاشت
اگر صدسال دیگرم ازم بپرسند عشقت کیست ؟
خواهم گفت : همان کسی که قلبم را مجنون خویش کرد و مرا تنهای تنها گذاشت
و من با تمام وجود شکستم ...