میگن همیشه پیشته بهش عادت کردی
به بوی تنش حرفاشو باور کردی
فقط عادت بود عشقی که از سر تو پرید
همون آدمی که خوبیمو از اولشم ندید
دلت روزای خوبشو فقط با اون سر کرد
دارم داد می زنم یکمی آرومتر شم
مراعات نداره که همیشه بخت ما سیاهه
دارم می میرم می خوابم رو اون تختی که نگاهت
بهم خیره می شد تو بغلم آروم می گرفت
دلم خیلی پره کاش الان بارون می گرفت
چیزی نگو منم آروم بگیرم
غمات مال منه خوشیاتو با اون ببینم
فدا سرت اگه چشام پره غم شده
فدا سرت اگه بودن تو کم شده
واسه م مهم نیست می شینم تو خلوت خودم
اصن مهم نیست فک نکن تو حسرت توام