دیگه هی نشین اشک نریز اون مال تو نیست که
حالا که اون رفته حیف چشمای تو خیس شه
دیگه قلبتو اسیر هرکسی نکن
وقتی که تنها بشه بازم دنبالت میگرده