چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن در سرش نیست!