بعضی از آدم*ها به تو فکر می*کنند
...بعضی از آن*ها به تو توجه می*کنند
بعضی*ها عاشقت می*شوند
بعضی*ها آرزو دارند هدیه *شان را بپذیری ...
بعضی*ها فکر می*کنند که تو برای آن*ها یک هدیه*ای
بعضی*ها دلتنگت می*شوند
بعضی*ها برای موفقیت*هایت جشن می*گیرند
بعضی*ها قدرتت را تحسین می*کنند
بعضی*ها فقط می*خواهند با تو حرف بزنند
بعضی*ها می*خواهند که تو همیشه شاد باشی
بعضی*ها می*خواهند که همیشه سلامت باشی
بعضی*ها برایت آرزوی سعادت دارند
بعضی*ها حمایت تو را می*خواهند و بعضی*ها شانه*هایت را برای گریه*هایشان ...
و همه احتیاج دارند تا این*ها را به تو بفهمانند
اما هرگز از آرزوی کسی مگریز، شاید این تنها چیزی باشد که آن*ها در زندگی دارند ..