خدایا به تو سپردمش…
فقط یه خواهشی دارم…
یه روزی…
یه جایی…
بغل یه غریبه…
مسته مست…
بد جوری یاد من بندازش!