عشق مانند نواختن پیانو است، ابتدا بایدقواعد آنرا بیاموزی سپس بایدقواعدرا کناربگذاری و باقلبت بنوازی...