مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم