دلم ....

یک شب تنهایی می خواد

بایه عالمه تو و

گوشه کنارهای آغوشت!!!