دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی