بخدا عهد کردم که بار دیگر که ترا دیدم.
برایت.....بگویم از تو دلگیرم
اما وقتی ترا دیدم .......
گفتم.....بی تو میمیرم..