بعضی ها رو نمیشه که دوست نداشت و به عشقشون نمرد..
با هر حرفی که می‌زنند، قلبت میزنه و لبخند میزنی.
با هر غصه شون غمگین می‌شی و اشکت میاد.
با بودنشون شاد میشی و با نبودنشون پرپر میزنی!

بعضی آدم‌ها چه بخواهند، چه نخواهند

 چه بخواهی چه نخواهی

عزیزند، عزیز می‌مانند...


حتی اگر تنهات بذارند............!
====================================
دقیقا باهات موافقم××× من
حتی اگر تنهایت بذارند حتی اگر خردت کنن حتی اگر تحقیرت کنن حتی اگر ...............................................................................................