اونکــــــــه رفتــــــــه دیگــــــــه هیچــــــــــــــــوقت نمیـــــــاد

تا قیــــــــامت دل مــــــــــــــــن گریــــــــــــــــه می‌خــــــــواد