از روزی که تو رفتی...
سیگاری شده است این روزها کودک درونم،
نه دستم به او می‌رسد،
نه حرف گوش می‌دهد ...
درد را پُک پُک می‌کشد ...

و سیگار را تند تند ......!!!