خوب هم که باشی ،

از بس بَدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند.

نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند