کاشکی میشد بری جلوی بضیا وایستی لُپشونُ بکشی
بد با بغض بگی تو عشق منی کـــــصافـــــــــــــط .....