گاهی وقت ها آنقدر از زندگـــی خستـــه می شوم که دلــــم می خواهد

قبل از خــــواب ؛

ساعت را روی "هیچوقــت" کـــوک کنم ...!