دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!

بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!!

خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!

اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!

او کـه رفـت

نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت.