هنوز دلخوشی ذهن خسته ام این است
که در خیال خودم بی خیال من نیستی!