گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی