خدایا منو ببخش....
این روزها خیلی بد شدم.....
خیلی دلنازکتر شدم اونقدر که حتی وقتی کسی بهم میگه.... دوستت دارم... باز هم دلم می شکنه و اشکم سرازیر میشه ... خدایا در یاب مرا که خیلی تنهام