چه ساده بودم؛

آن هنگام که می پنداشتم؛


ترکیدن بادکنک آبی من؛

ناگوارترین حادثه ی عالم است!