گفتی که می خوای بری سر و سامون بگیری

خواستی اما نتونستی به این آسونی بری
دستت ماله هر کی باشه چشمات دنباله منه

هر نگاهت انگاری اسمم رو فریاد میزنه

من خیالم راحته تا پای جون بودم برات

تو ندونستی چی میخوای تا بریزم زیر پات

همه آرزوهامون دیگه فقط یه خاطره ست

نفسم بودی ولی یه تجربه شدی و بـــس

....