اوج دلتنگی وقتیه که نه بتونی صداشو بشنوی نه میتونی ببینیش فقط باید به عکسی که تو پروفایلش گذاشته نگاه کنی