گاهی آدم به جایی می رسد
که دیگر نمی تواند مراقب خودش باشد...
باید مراقبش باشند...
مراقبم باشید....