می بینی

تا فهمید داغونم آتیش گرفت

هه

به خودت نگیر

سیگار تو دستمو می گم