ماهمیشه کسانی را که به فکر ما هستند را به گریه می اندازیم

گریه میکنیم برای کسانی که به فکر ما نیستن

و...

به فکر کسانی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمی کنن...