یک اتفاق ،
یک لحظه ،
یک نگــاه ،
مرا درگیر این تنهایــی کرد ،
دیدارت در آن روز ،
یک اتفــــــاق بود ،
شایــــــــد بـــــد ،
و یـــا شاید جرم ،
کــــــه امروز باید ،
مـــــن ،
تنــــها ،
تـــــــاوانــــش را ،
به تمـــــام عمرم ،
که با تــو هدر شد ،
که بی تو هدر شد ،
پس دهم ،

آن روز می رســد ،
و من از این روزهای تنهایی رها خواهم شد ،
انتظار بـــــــــــا تو ،

می آیــــم ،
و انتقام روزهای رفته ام را ،
از خنده هایـت ،
از تمام نگاهت ،
کــــــه مسبب ،
گناه نکــرده ی ،
مــــــــن است ،
خواهم گرفــت
 
علیرضا مشورت