تو نیستی اما من به امید آمدنت آرزوهای گم شده ام را..
به نسیم می سپارم و یاد تو را در ذهنم به پرواز در می آورم..
تا شاید تو در زیر باران نگاه عاشقم هویدا شوی و من با پاییز..
غم انگیز زندگی ام وداع کنم...