خوبی زندگی بیشتر در این است که یک مرگی هم در انتهاش هست
.
هوشنگ گلشیری