نقــاش خــــوبی نــــبودم…
اما
ایــن روزها…
به لطـف تــــــــــو…
انـــتظار را
دیـــدنی میکــشـم