از چشم هایت بپرس
از این به بعد
تو مسئول تمام اتفاق هایی هستی
که برایم می افتد ...

حافظ ایمانی