باران که می‌بارد
باید آغوشی باشد
پنجره‌ی نیمه بازی
موسیقی باران
بوی خاک
...
سرمای هوا
گره‌ی کور دست‌ها و پاها
گرمای عریان عاشق‌ی
صدای تپش قلب‌ها
خواب هشیار عصرانه
باران که می‌بارد
باید کسی باشد…