از ما که گذشت...
اما اگر در سرت هوای خداحافظی داری
از همان ابتدا سلام نکن..